Friday, 11 November 2016

you alright, dear?
về đi
ơi, bên kia đó đâu có gì vui đâu!

you alright, dear?

No comments:

EM_Himiko visual stuidio

"I will be stronger..."